ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

27 มี.ค. 2564 14:41 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564  ณ สนามสอบทั่วประเทศ

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ 2วัน คือ วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 มีสนามสอบทั่วประเทศ 395 แห่ง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 387,137 คน ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบวันแรก สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สำหรับภาพรวมการจัดสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการทดสอบ O-NET ม.6 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบ อย่าลืมหลักฐานแสดงตนในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ) รวมทั้งไปถึงสนามสอบก่อนเวลา ทั้งนี้  สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย