ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

3 เม.ย. 2564 10:34 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 มีสนามสอบ 177 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 175,002 คน จำแนกตามวิชา ดังนี้ (1) ภาษาไทย จำนวน 167,586 คน (2) สังคมศึกษา จำนวน 165,479 คน (3) ภาษาอังกฤษ จำนวน 173,076 คน (4) คณิตศาสตร์ 1 จำนวน 140,105 คน (5) ฟิสิกส์ จำนวน 103,100 คน (6) เคมี จำนวน 100,168 คน (7) ชีววิทยา จำนวน 100,369 คน (8) คณิตศาสตร์ 2 จำนวน 3,526 คน (9) วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3,515 คน สำหรับวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เป็นการสอบวันแรก สอบ 4 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
 
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ เคมี สำหรับการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ดำเนินการจัดสอบพร้อมกับการสอบ O-NET ม.6 ที่ผ่านมา พร้อมย้ำนักเรียนอย่าลืมนำหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ) ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบวิชาสามัญ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด