ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

16 ก.ย. 2558 13:24 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการการศึกษาให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศจากสายวิทยาการต่างๆ ชั้นยศทหารเรืออากาศ ถึง นาวาอากาศเอก จำนวน 50 คน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา” ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา” และ “สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา” ซึ่งในการบรรยาย ได้เน้นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NET โดยเฉพาะรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ