ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

4 เม.ย. 2564 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) สอบวันที่ 4 - 6 เมษายน 2564

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

นับเป็นปีแรกที่ สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบ V-NET ปวช.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ซึ่งหลังจากที่ สทศ. ได้เปิดระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขยายวันรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET อีกครั้งในวันที่ 5 - 15 มีนาคม 2564 (โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ) ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 37,945 คน ซึ่งในการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สทศ. ได้ให้บริการจัดสอบในวันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 แบ่งออกเป็น 6 รอบ ใช้เวลาในการทดสอบรอบละ 3 ชั่วโมง สำหรับการสอบ V-NET วันนี้ รอบเช้า (เวลา 9.00 - 12.00 น.) มีผู้มีสิทธิ์สอบ 9,968 คน สนามสอบ 142 สนาม และห้องสอบ 420 ห้อง ซึ่งภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ในการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 สทศ. ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เพื่อบูรณาการแบบทดสอบที่นอกจากจะวัดความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.3 แล้ว ยังมีการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบ V-NET ที่ได้คะแนนในส่วนของมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ร้อยละ 65 ขึ้นไป สามารถขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 จาก สคช. ได้

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  โดยในแต่ละสนามสอบได้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่สำหรับล้างมือ จัดห้องสอบและสถานที่โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ V-NET ปวช.3 ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

ภาพ สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก