ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน

28 เม.ย. 2564 16:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน

แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน

         

                ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้นำผลการทดสอบไปใช้ตามวัตถุประสงค์ นั้น

               ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีการพยายามปลอมแปลง เลียนแบบ หรือแก้ไขคะแนน โดย สทศ. ขอแจ้งเตือนว่า การกระทำการปลอมแปลง แก้ไขคะแนน หรือ กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สทศ. เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  1. ประมวลกฎหมายอาญา

               “มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

               ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”

               “มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท”

 

2. พระพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564