ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!!

7 พ.ค. 2564 09:44 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!!
 
 
          ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , GAT/PAT  และวิชาสามัญ ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการให้บริการขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น 
 
          แต่ได้ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามีการพิมพ์ข้อความกล่าวอ้างว่ามีการปรับแก้ไขคะแนนให้ผู้ที่เข้ารับบริการขอดูกระดาษคำตอบในการสอบประเภทต่าง ๆ ข้างต้น เช่น ได้คะแนนเพิ่มขึ้น  และมีการเผยแพร่ ส่งต่อ ข้อความกันต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นความเท็จ ไม่เป็นความจริง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ ในการใช้ผลคะแนน และ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นองค์กรกลางที่มีภารกิจในการบริการสาธารณะในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

          ดังนัน สทศ. จึงขอแจ้งเตือนว่าพฤติกรรมหรือการกระทำการดังกล่าว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉะนั้น จึงขอให้บุคคลที่กระทำการพิมพ์ข้อความ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่เป็นความเท็จดังกล่าว ให้ยุติการกระทำทันที เพราะหาก สทศ. พบว่ายังคงมีการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเกิดความเสียหาย สทศ. จำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
 
                                                                           
 
                                                                                                  7 พฤษภาคม 2564
                                                                                                          10.00 น.