ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

22 ก.ย. 2558 16:35 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สทศ. ให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์  ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ” กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.  มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ รู้จริง ทำจริง มีจรรยาบรรณ ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

3.  มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.  มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.  มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม นอกจากนี้ สทศ.ยังได้พัฒนาระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS) โดยสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย สามารถดึงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบผ่านทางระบบ RPS ได้ทันที, ระบบการรายงานผลการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SCORE) เป็นระบบพิมพ์ใบรายงานการสอบรายบุคคลแบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สทศ. ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ทั้งนี้ ภายหลังการสอบเสร็จแต่ละครั้ง จะดำเนินการ PDCA (วงจรการบริหารงานคุณภาพ) เมื่อดำเนินการวางแผนงาน (P : Plan)  นำไปปฏิบัติ  (D : Do) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C : Check)  พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A : Action) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA

ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้น ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ต้องยึดหลักสำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ หลักกฎหมาย หลักวิชาการ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเสมอภาค และหลักความยุติธรรม ซึ่งทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

นอกจากนี้ มีการบรรยายหัวข้อ กระบวนการสร้างข้อสอบและจัดทำแบบทดสอบ โดย ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. และหัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยกล่าวว่า สทศ. ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชา และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในด้านมาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ เพื่อให้ข้อสอบของ สทศ. มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ ได้แก่ ครู (สถานศึกษา) : ผู้ออกข้อสอบ /ครูของครู (มหาวิทยาลัย) : ผู้พัฒนาข้อสอบ /ครูของครูของครู (มหาวิทยาลัย) : ผู้กลั่นกรองข้อสอบ นอกจากให้มีส่วนร่วมเพื่อประกันคุณภาพและไม่ให้ออกข้อสอบเกินหลักสูตรแล้วยังเป็นการพัฒนาผู้เขียนและผู้กลั่นกรองข้อสอบแบบ on the job training ด้วย

       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

การบรรยายหัวข้อ การบริหารการทดสอบ โดย คุณพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวว่า การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดำเนินการตามมาตรฐานการจัดสอบของ สทศ. โดยอธิบายถึงโครงสร้างการบริหารการทดสอบและบทบาทหน้าที่ในระดับต่างๆ (ระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ) รวมทั้งความโปร่งใสในการบริหารการทดสอบ โดยก่อนการสอบแต่ละครั้ง สทศ. จะจัดทำคู่มือสำหรับศูนย์สอบ สนามสอบและกรรมการคุมสอบ วีดีทัศน์การจัดสอบ รวมถึงได้ออกระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ซึ่งได้ส่งระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้นักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การดำเนินการทดสอบของแต่ละสนามสอบมีมาตรฐาน  โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามนโยบาย “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว”

การบรรยายหัวข้อ ระบบการรับสมัคร การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผล โดย คุณสุกิจ  ริ้วพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ กล่าวถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เช่น ระบบการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบ ระบบการรับสมัครสอบ ระบบการออกเลขที่นั่งสอบ ระบบการตรวจ ระบบการประกาศผลสอบ ระบบการรายงานผล เป็นต้น

ภายหลังการบรรยาย ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงให้เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.       ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.