ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในการประชุมสัมมนาการสร้างพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”

24 ก.ย. 2558 16:15 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในการประชุมสัมมนาการสร้างพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมสัมมนาการสร้างพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นการปรับปรุงเนื้อหาภายในของแต่ละวิชา จะไม่กระทบกับหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอน ดัชนีนี้ใช้ในการประเมิน ตลอดจนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยจะมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนใหม่เท่านั้น ไม่กระทบกับตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการออกข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ของ สทศ. ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดผังการออกข้อสอบ (Test Blueprints) รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบแต่ละรูปแบบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบแต่ละวิชา ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 โดยลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการตามปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบการสอบ สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่

  • O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559                   ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559           ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
  • O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559               ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ สทศ. จะเริ่มนำข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 (สอบ พ.ศ.2559) โดยใช้สัดส่วนข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20% และข้อสอบปรนัย 80 % 

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง หลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้นตามแนวทางอริยสัจ 4 ดังต่อไปนี้

1. ทุกข์ เมื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และ/หรือ ต่ำระดับประเทศ  ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และขนาดโรงเรียนเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้,  ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ และฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

2. สมุทัย เมื่อเจตคติและ พฤติกรรมการเรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหารยังไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการตระหนักเห็นคุณค่า (Awareness) ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่อการทดสอบระดับชั้นเรียนและระดับชาติ

3. นิโรธ คะแนนการทดสอบ O-NET ที่จะสอบสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

4. มรรค  ด้วยการให้นักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณค่าของการนำผล O-NET ไปใช้ในการวางแผนการเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ใบรายงานผล O-NET แบบรายบุคคล และ ปพ.1) ให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนเป็น (ทบทวนก่อนเรียน ตั้งใจระหว่างเรียนแบบ สุ จิ ปุ ลิ) และทบทวนหลังเรียนด้วยการจดโน้ตย่อ ให้ครูสอนแบบมืออาชีพ มีการวางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคุณภาพผู้เรียนที่ระบุในหลักสูตร และในเอกสารตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของวิชา และจัดทำ ปพ.5 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้บริหารต้องนิเทศการสอน การสอบ และให้การส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะการพัฒนาครูและแหล่งเรียนรู้ ลดภาระงานครู มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนทบทวนก่อนอ่าน ตั้งใจระหว่างเรียนยึดหลัก สุ จิ ปุ ลิ

ภายหลังการบรรยาย ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดโอกาสผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ