ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

26 ก.ย. 2558 19:09 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายหัวข้อ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” กล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และผู้อำนวยการ สทศ. ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)
 
       ภาพ สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ภาพ สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 
สทศ. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร และการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายที่ต้นสังกัดกำหนดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแบบครูมืออาชีพควบคู่กับการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมี 4 ข้อสำคัญ ดังนี้
1. จัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สามารถเขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ
3. สามารถแปลผลข้อมูลและสารสนเทศของการทดสอบได้ถูกต้องในภาพรวมและรายบุคคล รายกลุ่มสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะครู ให้นำผลสอบ O-NET รายบุคคล และใน ปพ.1 ให้นักเรียนเห็นประโยชน์การทดสอบระดับชาติ
4. นำข้อมูลและสารสนเทศของผลสอบ O-NET ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะถึงวิธีการนำ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดยการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
สำหรับการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ได้ลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559   ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559
O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559
O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559   ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559
 
ทั้งนี้ ก่อนการสอบ O-NET สทศ.ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกท่าน เข้าไปศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวการสอบ O-NET เช่น ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  รูปแบบข้อสบ (Item Form) ตัวอย่างข้อสอบแต่ละรูปแบบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ/เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 
ภายหลังการบรรยาย ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดโอกาสให้ซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
 
       ภาพ สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ภาพ สทศ.ให้บริการการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย