การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2564

ผู้อ่าน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลตรวจ Rapid Antigen Test (ATK) และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มีสิทธิ์สอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม/ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2564 และ 2/2564
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 22 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ประกาศผลสอบ 8 เมษายน 2565

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน