ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23 ก.ค. 2564 20:22 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ในตำแหน่งดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา