วิธีการแก้ไขข้อมูลวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559