ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ปีงบประมาณ 2559

21 ต.ค. 2558 11:32 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
 
บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๕๗๙,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)