ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ปีงบประมาณ 2559

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
 
บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๕๗๙,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด