ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน"

16 ส.ค. 2564 16:14 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน" วันที่ 16  สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมีเข้าร่วมการฟังการเสวนา ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะอนุวิชาการ สทศ. ผู้แทนจากสำนักทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้แทนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สพป.สมุทรปราการ เขต 2  สพม.ขอนแก่น  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนครูและนักเรียน เป็นต้น

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน

เรื่อง "ความเป็นมาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)"

โดย ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน

การประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน 

โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ , ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล และ ผศ. ดร.อดิศร  เนาวนนท์ ผู้ดำเนินการเสวนา

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน