รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช
เกิด 28 มีนาคม 2520  
อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ จาก University of Bath
  • ปริญญาโท สาขาวิชานโยบายการศึกษา จาก Harvard University
  • ปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จาก Columbia University
  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จาก University of Wisconsin Madison

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548-2550
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) และรองศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยสยาม
  • นักวิชาการแลกเปลี่ยน London School of Economics สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
  • ประธานโครงการวิจัยและผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน