ดร.วราภรณ์ สีหนาท

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ ดร.วราภรณ์  สีหนาท
เกิด 24 มกราคม 2497
อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าฝ่ายสอบคัดเลือก ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ผอ. สำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ผอ. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผอ. สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และรักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช