ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

10 ต.ค. 2564 11:15 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 119,914 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา 8,565 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 47,748 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 63,601 คน มีศูนย์สอบ 77 ศูนย์ สนามสอบ 1,062 สนาม และห้องสอบ 2,112 ห้อง ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 
เพื่อให้การจัดสอบเป็นด้วยความเรียบร้อยและเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ศูนย์สอบและสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งแต่ละสนามสอบมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามสอบ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ รวมถึงจัดสถานที่โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบ
 
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัดภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด