ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

29 ต.ค. 2558 17:28 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งเสริมการนำผลการทดสอบ (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้

(1)  การกำกับ นิเทศ ติดตามผลการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

(2)  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (นำร่อง) ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอบ เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบ O-NET ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

        ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา     ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

          แนวทางการดำเนินโครงการฯ  สทศ.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม (Coaching and Monitoring) ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศ ONLINE เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ.และสถานศึกษาและจัดทำระบบนิเทศในพื้นที่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนนำร่องดังกล่าว

         

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2   มีดังนี้  

          (1)  ครูในโครงการนำร่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการวางแผนการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ การเรียนรู้และการทดสอบตามตัวชี้วัดที่สำคัญของหลักสูตรฯ

          (2)  ครูและผู้บริหารโรงเรียนนำผลไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558

          (3)  หน่วยงานต้นสังกัดได้แนวทางการยกระดับผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ภายใต้การกำกับของหน่วยงานต้นสังกัด

        ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา     ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

        ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา     ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา