ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ

30 ต.ค. 2558 15:58 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 826,000 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขาย
อุปกรณ์ดินสอ 2B และยางลบดินสอ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือเป็นผู้ที่ห้ามเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใดๆ กับสถาบันฯ หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับสถาบันฯ จนถูกบอกเลิกสัญญา
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
สถาบันฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.