ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

2 ธ.ค. 2564 11:45 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ สทศ. (นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี)  กรรมการ สทศ. (รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช) รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิกาคุรุสภา ฯลฯ  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา (เอกสารประกอบการบรรยาย)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

การบรรยาย หัวข้อ “ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

 

การเสวนา หัวข้อ “การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ” โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ในช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบ TEC-W

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ภาพ สทศ. จัดการประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)