ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2559

9 พ.ย. 2558 15:02 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
 
บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นพี พีซ โปรดักชั่น โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๖๗๕,๗๐๕.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘