ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

7 พ.ย. 2558 09:30 น.

ผู้อ่าน

 
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยต้องดำเนินการตามนี้
1. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.niets.or.th/
2. เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอโครงการวิจัย 2559 โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 สามารถส่งงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
3. การส่งเอกสาร ผู้วิจัยสามารถจัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยตามเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย 2558 โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ โดยเอกสารที่ต้องส่งมามีดังนี้
1) แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด
2) แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย (MS word) จานวน 1 ชุด
3) หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหัวหน้าโครงการ
กรณีนำส่งเอกสารด้วยตนเอง ให้นำส่งในเวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 114 โทรสาร 0-2219-2996, 0-2129-3867 คุณกุมภการ สวัสดิโกมล ผู้ประสานงานโครงการ
 
 
  • ประกาศการเปิดรับสมัครทุนวิจัยวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ1 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์ม_สมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด