ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบฯ

11 พ.ย. 2558 11:45 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ
เป็นผู้ที่ห้ามเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใดๆ กับสถาบันฯ หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับสถาบันฯ จนถูกบอกเลิกสัญญา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันฯ
 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดให้ผู้ที่ยื่นซองสอบราคา ต้องนำเสนอการดำเนินงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.