ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

13 ธ.ค. 2564 13:57 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สทศ. นำคุณธรรมหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย  “ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ”  เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มีระบบการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3501 และห้อง E-Testing สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และบุคลากร สทศ. ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่การเป็นองค์การมหาชนต้นแบบ  นอกจากนี้ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการมุ่งสู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

นอกจากนี้ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการมุ่งสู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” โดยมี อาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยแบ่งกลุ่ม Workshop จัดทำแผนงานและวิธีการประเมินตามคุณธรรมหลัก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”