ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

16 ธ.ค. 2564 14:53 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้แทนจากศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จำนวน 324 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ศึกษาธิการจังหวัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 การบริหารการจัดสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  และการบริหารจัดการทดสอบวิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย โดยโรงเรียนและนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ เช่น รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ Test Blueprint ของแต่ละรายวิชา ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งปฏิทินการทำงาน มาตรการการจัดสอบในสถานการณ์โควิด-19 การจัดห้องสอบและการบริหารการจัดการสอบ การบริหารการจัดสอบวิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ การบริหารการจัดสอบในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. เน้นย้ำให้ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงสนามสอบ เพื่อให้สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบและแนวปฏิบัติตามที่ สทศ. กำหนด และในช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผลสอบ 24 มีนาคม 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2565) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 (ประกาศผลสอบ 28 มีนาคม 2565) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting