ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

24 ธ.ค. 2564 14:32 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการ “การทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” โดยเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดการประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึง “นโยบายและทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564” ว่า สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 ในระดับ ปวช.3 และในปีการศึกษา 2554 ได้จัดสอบ V-NET ทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  โดยในปีการศึกษา 2563 สทศ. ได้นำรูปแบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) มาใช้ในการทดสอบ V-NET เป็นครั้งแรก โดยจัดสอบ 6 รอบ สำหรับแบบทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ (2) การทำงานเป็นทีม (3) การปฏิบัติตามคำสั่ง (4) การวางแผนและจัดตารางเวลาการทำงาน (5) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (6) การคิดเป็นระบบ (7) สมรรถนะภาษาอังกฤษ (8) สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล  สำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบ V-NET จะได้รับผลคะแนนสอบ เพื่อนำไปประเมินสมรรถนะตนเอง และทำให้สถานศึกษาได้รับทราบสมรรถนะของผู้เข้าสอบ และนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าสอบจะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ. หากมีคะแนนสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) ร้อยละ 80  และสามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลระดับ 1 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หากมีคะแนนสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ร้อยละ 65 ทั้งนี้ การสอบ V-NET เป็นการทดสอบที่นักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทดสอบ แต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าสอบได้วัดและประเมินสมรรถนะของตนเอง และสามารถเข้ารับการทดสอบได้ในสนามสอบที่เป็นสถานศึกษาของตนเอง หรือ สนามสอบที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น ทำความสะอาดสนามสอบ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดห้องสอบโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing เป็นต้น

ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ  รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้บรรยายเรื่อง แบบทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564  มี 3 ข้อ ดังนี้  1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ได้กล่าวถึง พัฒนาการของแบบทดสอบ V-NET รวมถึงแนวทางพัฒนาข้อสอบ องค์ประกอบการทดสอบ V-NET และได้นำเสนอตัวอย่างข้อสอบ V-NET วัดสมรรถนะ Digital Literacy 
 
ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 
นายไตรเทพ  สิริสัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564
 
ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการปรับโครงสร้างบริหารจัดการการทดสอบ โดยในปีการศึกษา 2564 สทศ. ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นศูนย์ประสานงานการทดสอบ รวมถึงได้กล่าวถึงช่องทางการติดต่อสำหรับสถานศึกษา และในช่วงท้าย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

ภาพ สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

เอกสารประกอบการประชุม

- "การทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564" : ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ.

- "แบบทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2564" : ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ.

- พื้นที่การดูแลของศูนย์ประสานงานการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 

 

คลิป VDO การประชุม