ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด

13 ม.ค. 2565 14:57 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้แทนจากศูนย์สอบ O-NET ม.6 จำนวน 18 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3501 และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด
ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดการประชุมและกล่าวถึงการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. และ นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 และบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ รวมถึงแนวทางการบริหารการจัดสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด