ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

12 ก.พ. 2565 12:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบทั่วประเทศ 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ)  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป)   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ดร.พิเชษฐ์  วันทอง) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน (ดร.พีรานุช ไชยพิเดช) และคณะครูให้การต้อนรับ
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
ภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) กล่าวว่า วันนี้เป็นการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการสมัครสอบตามความสมัครใจ รู้สึกยินดีที่ทราบว่ามีเด็กกว่า 90% ต้องการมาทดสอบวัดความรู้ของตัวเอง สอบทั้งหมด 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลการทดสอบมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง สำหรับโรงเรียนสามารถนำผลการทดสอบเหล่านี้มาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้  ซึ่งทาง สทศ. สามารถดำเนินการจัดการทดสอบสอบได้อย่างเรียบร้อย และสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของ สทศ. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด    
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ กล่าวว่า การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 535,210 คน (มีสนามสอบ 4,804 สนาม ห้องสอบ 24,138 ห้อง) และในปีนี้ สทศ. ได้ดำเนินการนำร่องการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 102 คน จาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 18 คน (2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จำนวน 27 คน (3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จำนวน 35 คน (4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน จำนวน 22 คน นอกจากนี้ สทศ. ยังได้นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบและการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย  พบว่า การสอบอัตนัยทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และนักเรียนยังได้ฝึกฝนการเขียน การจับประเด็น การสรุปความ การจับใจความสำคัญ รวมทั้งสามารถบูรณาการความคิดและสื่อสารออกมาในรูปแบบการเขียนด้วยภาษาของตนเองได้ ทั้งนี้ การสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน ได้แก่ (1) การเขียนเรื่องจากภาพ และ (2) การสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
ในการบริหารการทดสอบ O-NET ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สทศ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดย สทศ. ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่างๆ และมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันฯ นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบ บุคลากรประจำสนามสอบและผู้ที่อยู่ในบริเวณสนามสอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ทำความสะอาดสนามสอบ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดห้องสอบโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing เป็นต้น 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท