ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

13 ก.พ. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (นายศรายุทธ  ธิศรีชัย) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน (อาจารย์โชติวิทย์  ธรรมสุจิตร) และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) กล่าวว่า ในปีนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 450,081 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 60,000 คน แสดงว่านักเรียนให้ความสำคัญและอยากทราบว่า ความสามารถของตนเองในแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับใด ส่วนโรงเรียนสามารถนำผลสอบไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ และที่น่าดีใจ คือ สทศ. ได้พัฒนาวิธีทดสอบโดยนำรูปแบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) มาทดสอบโดยนำร่องให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ สทศ. ยังได้พัฒนารูปแบบการทดสอบภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่จะถูกสุ่มไปสอบ PISA ได้คะแนนสูงขึ้นด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาน เพราะการอ่านถือเป็นต้นทางในการเรียนรู้ทุกอย่าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับเด็กไทย ทั้งนี้ ต้องชื่นชม สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษาทุกแห่งที่สามารถดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบระดับชาติ

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ผศ.ดร.ศิริดา บรุชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 450,081 คน (มีสนามสอบ 4,124 สนาม ห้องสอบ 20,117 ห้อง) และจัดการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จำนวน 59 คน และ ได้นำข้อสอบรูปแบบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นครั้งแรก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการย่อความ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการลำดับความคิดและการเชื่อมโยงความคิด และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยข้อสอบอัตนัย มีจำนวน 1 ข้อ ได้แก่ การย่อความและแสดงความคิดเห็นของบทอ่าน (30 คะแนน) เป็นการวัดสาระการเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ม.3/4 เขียนย่อความ ม.3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และ ม.3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สทศ. จะประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำการรายงานผลการทดสอบ แบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่ (1) คะแนนรายบุคคลของผู้เข้าสอบ (2) ระดับโรงเรียน มี 6 ฉบับ (3) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4) ระดับศึกษาธิการจังหวัด (5) ระดับศึกษาธิการภาค และ (6) ระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียน นำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาตนเอง สำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารระดับนโยบาย ได้นำผลการทดสอบไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน