ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

18 ก.พ. 2565 10:00 น.

ผู้อ่าน

ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดการทดสอบฯ โดยเปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565  และดำเนินการจัดการทดสอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ใน 11 จังหวัด มีสนามสอบ 29 สนาม

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปข้อมูลการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เสนอต่อ รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะตรวจเยี่ยม ณ  สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน (นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล) และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จัดสอบระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบวิชาชีพครู มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 36,177 คน แบ่งเป็น คนไทย 36,075 คน และชาวต่างประเทศ 102 คน

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

สำหรับการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ในครั้งนี้ สทศ. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษ เช่น อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์  พระภิกษุสงฆ์  ผู้บกพร่องทางร่างกาย โดยจัดสถานที่นั่งสอบให้เหมาะสม นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีบกพร่องทางการมองเห็น มีจำนวน 13 คน แบ่งเป็น ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น (ตาเลือนราง) โดย สทศ. จัดข้อสอบขยายและผู้เข้าสอบระบายคำตอบเอง  ส่วนผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น จัดผู้ช่วยอ่านและผู้ช่วยฝนคำตอบ สำหรับวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ระบายคำตอบและส่วนที่เป็นข้อสอบอัตนัย โดย สทศ. ได้อำนวยความสะดวกจัดเตรียมกระดาษคำตอบสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ในส่วนของสนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,362 คน จำนวน 55 ห้องสอบๆ ละ 25 คน ไม่มีชาวต่างชาติเข้าสอบ มีผู้มีความต้องการพิเศษ 10 ราย เช่น อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 2 ราย พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป ผู้บกพร่องทางการมองเห็น 3 ราย บกพร่องทางร่างกาย 2 ราย 

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ในการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 สทศ.ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดในโดยทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ  ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) และคุรุสภา (www.ksp.or.th)

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ การตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย