ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน

28 ก.พ. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 3 ศูนย์ตรวจ ได้แก่ ศูนย์ตรวจสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุม สทศ. 3501
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
ในการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สทศ. ได้นำข้อสอบรูปแบบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบเป็นครั้งแรก มีจำนวน 1 ข้อ เป็นการวัด การย่อความและแสดงความคิดเห็นของบทอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์เรียงลำดับ ความคิดเชื่อมโยงความคิด สรุปใจความสำคัญ รวมทั้งสามารถบูรณาการความคิดออกมาในรูปแบบการเขียนได้ โดยมีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 ภายหลังการเปิดศูนย์ฯ สทศ. ได้มีการอบรมเรื่องโปรแกรมการตรวจข้อสอบอัตนัย และเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย ทั้งนี้ สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวปฏิบัติสำหรับครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
ทั้งนี้ สทศ. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์ตรวจ สนับสนุนวิทยากร รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมและตรวจข้อสอบอัตนัยในครั้งนี้
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 และขอบคุณศูนย์ตรวจอัตนัยทุกแห่ง ครูผู้ตรวจและบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน