ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน

4 มี.ค. 2565 12:33 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) กล่าวรายงานภาพรวมการสอบอัตนัยและการตรวจข้อสอบอัตนัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.มานิตย์  จุมปา)  ให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) กล่าวว่า ขอชื่นชม สทศ. ที่ได้ดำเนินการทดสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ป.6 วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เพราะการอ่าน การเขียน และใช้วิจารณญาณ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแสดงถึงสมรรถนะและคุณภาพการศึกษาของไทยในเวทีโลกได้ ทั้งนี้ การอ่านนับเป็นต้นทางในการเรียนรู้ของทุกวิชา เพราะฉะนั้นการอ่านออกเขียนได้อย่างมีวิจารณญาณ จึงทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ทุ่มเทและพัฒนาระบบการตรวจโดยใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยทุกแห่ง วิทยากรแกนนำ ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ตรวจทุกท่านที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  ที่ร่วมมือร่วมแรงใจช่วยสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งนอกจากการอ่านแล้ว ยังมีวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นตัวสะท้อนว่าการศึกษาของเราอยู่ไหนระดับใด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ทั้งนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีความสำคัญต่อผู้เรียน สถานศึกษา และระบบการศึกษาของประเทศไทยในการนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) ได้กล่าวรายงานภาพรวมการสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบอัตนัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกล่าว่า สทศ. ได้ดําเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทยในชั้นเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสรุปใจความสําคัญ การgชื่อมโยงความคิด และการสื่อสารในรูปแบบการเขียนด้วยภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 
ในปีการศึกษา 2564 สทศ.ได้ดําเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกําหนดการจะประกาศผลสอบวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมีการสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 21 เป็นการเขียนเรื่องจากภาพ และ ข้อที่ 22 การสรุปใจความสําคัญของบทอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สาระที่ 2 การเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ และเขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ.
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ในการดําเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยครั้งนี้ สทศ. ได้ดําเนินการร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทําหลักสูตรการอบรมและเกณฑ์การตรวจ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมาเป็นวิทยากรประจําศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา ทั่วประเทศในการส่งครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย และได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.บูรพา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ม.สงขลานครินทร์ และม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นศูนย์ตรวจและส่งบุคคลากรมาช่วยดําเนินการต่าง ๆ ภายในศูนย์ตรวจในครั้งนี้ โดยมีกําหนดการตรวจกระดาษคําตอบอัตนัย ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 12 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน 
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ในการดําเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทศ. ได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขแต่ละจังหวัดกําหนดอย่างเคร่งครัด และได้มีตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดที่มีการตรวจอัตนัย มาเป็นคณะทํางานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในแต่ละศูนย์ตรวจ 
 
นอกจากนี้ สทศ. ได้กําหนดมาตรการป้องกันฯ และมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าที่พัก ระหว่างตรวจ และเมื่อสิ้นสุดการตรวจก่อนเดินทางกลับภูมิลําเนาให้กับทุกคน ประสานโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ตรวจ และโรงพยาบาลของรัฐเพื่อรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ตรวจต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน
 
ภาพ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 และขอบคุณศูนย์ตรวจทุกแห่ง ครูผู้ตรวจ และบุคลากรประจำศูนย์ทุกท่าน