ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

7 มี.ค. 2565 14:30 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจครูและคณะทำงาน ณ ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พร้อมให้แนวทางในการนำผลการตรวจและข้อค้นพบจากการตรวจข้อสอบอัตนัยไปปรับใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
และในโอกาสนี้ สทศ. ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมด้วยงานวัยเรียนและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ) ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการตรวจข้อสอบอัตนัยฯ พร้อมให้คำแนะนำกับคุณครูและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตรวจ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา