ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

19 พ.ย. 2558 11:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งเสริมการนำผลการทดสอบ (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายตำรวจนิเทศครูใหญ่ครูวิชาการครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ครูสังคมศึกษา ฯ ครูภาษาอังกฤษ ทุกคนในโรงเรียน ตชด. กลุ่มเป้าหมาย

     สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มี 10 โรงเรียน ได้แก่

1.       โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย             อ.สะเดา           จ.สงขลา

2.       โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ      อ.สะเดา           จ.สงขลา

3.       โรงเรียน ตชด.บ้านชายควน          อ.สะเดา           จ.สงขลา

4.       โรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา       อ.สะเดา           จ.สงขลา

5.       โรงเรียน ตชด.พลเอกนวลฯ          อ.สะบ้าย้อย      จ.สงขลา

6.       โรงเรียน ตชด.มหาราช 1              อ.สะบ้าย้อย      จ.สงขลา

7.       โรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ        อ.สะบ้าย้อย      จ.สงขลา

8.       โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย        อ.สะบ้าย้อย       จ.สงขลา

9.       โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร      อ.นาทวี            จ.สงขลา

10.   โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก      อ.นาทวี            จ.สงขลา

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้

            (1)  การกำกับ นิเทศ ติดตามผลการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

            (2)  ส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (นำร่อง) ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอบ
เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบ O-NET ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

         

          แนวทางการดำเนินโครงการฯ  สทศ.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม (Coaching and Monitoring) ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศ ON LINE เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ.และสถานศึกษาและจัดทำระบบนิเทศในพื้นที่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนนำร่องดังกล่าว

         

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีดังนี้  

          (1)  ครูในโครงการนำร่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการวางแผนการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ การเรียนรู้และการทดสอบตามตัวชี้วัดที่สำคัญของหลักสูตรฯ

          (2)  ครูและผู้บริหารโรงเรียนนำผลไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558

          (3)  หน่วยงานต้นสังกัดได้แนวทางการยกระดับผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ภายใต้การกำกับของหน่วยงานต้นสังกัด

ภาพ สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”        ภาพ สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”