ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ดาวน์โหลด

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
 
ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564