ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ

24 พ.ย. 2558 17:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย และ Cito ประเทศเนเธอแลนด์ โดยมี ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการ สทศ. และ Mr.Jan Wiegers (The Director of Cito) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช กรรมการบริหารสถาบันฯ  ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สทศ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สทศ. กับ Cito มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการทดสอบ ฝึกอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านการวัดและประเมินผล  จัดประชุมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ร่วมกันศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษา  แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรทางด้านการทดสอบ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาแบบทดสอบทางด้าน Cognative และ Non-Cognative

        ภาพ  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ      ภาพ  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จะทำให้ สทศ. และ Cito ทำงานร่วมกันปฏิบัติงานด้านทดสอบอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น และช่วยให้ทั้ง
สององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ”

เวลา 13.00 น. มีการบรรยาย เรื่อง E-assessment Innovations for the 21st Century” โดย Mr.Jan  Wiegers (The Director of Cito) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ภาพ  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ