ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

2 ส.ค. 2565 16:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565 โดยมีประธานศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวัน ดังนี้

  • วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
  • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

 ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สทศ. ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ ได้ขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผลการสอบสามารถสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษานำผลไปใช้ได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปภาพรวมการจัดการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินการดำเนินงานระหว่าง สทศ. กับ ศูนย์สอบ การนำส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยขอให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบ O-NET ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2566) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2566) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2566) ติดตามข้อมูลการทดสอบได้ทาง www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET