ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

26 ส.ค. 2565 16:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยมี อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ สทศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทศ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อันจะนำสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคล

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ภาพ สทศ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”