ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

24 ส.ค. 2565 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)  เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการ จาก 137 โรง และศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3501 และผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)