ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า

19 ก.ย. 2565 14:42 น.

ผู้อ่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดี ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 สทศ. ได้นำเสนอ “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับพลเมืองกลุ่มเปราะบาง” โดย สทศ. ดำเนินการจัดสอบและอำนวยความสะดวกในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยเน้นขจัดอุปสรรคให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเช่น เด็กและเยาวชน ผู้พิการ แรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ผู้ขาดโอกาส ภายใต้พันธกิจของ สทศ. กับหลักสิทธิมนุษยชน

ภาพ สทศ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า