ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ไดประกาศสอบราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จํานวน 826,000 ชุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นั้น

บัดนี้ ผลการพิจารณาไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยผูชนะการเสนอราคา การสอบ ราคาซื้อดังกลาว ไดแก หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นพี พีซ โปรดักชั่น โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 707,056.-บาท (เจ็ดแสน เจ็ดพันหาสิบหกบาทถวน)

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด