ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

1 พ.ย. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัย สู่การเป็น Center of Excellence: COE ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม มีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีลงนามและร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สทศ. 

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับสากล โดยร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางการศึกษาและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนหรือร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล และการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence: COE