ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

23 พ.ย. 2565 15:18 น.

ผู้อ่าน

 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน หรือ TEC-W (Test of English for Communication in the Workplace) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมลงนาม และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมการลงนาม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต  เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)
 
โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อ (1) ร่วมมือจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)  (2) กำหนดแนวทางและร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลคะแนนการทดสอบ TEC-W  (3) แสดงถึงคุณสมบัติด้านความสามารถด้านภาษาของนิสิต นักศึกษา ผู้สมัครงานหรือบุคลากรของหน่วยงาน (4) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบฯ และ (5) ติดตามและประเมินผลการทดสอบ TEC-W เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)