ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

25 พ.ย. 2565 16:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” และประกาศนโยบาย สทศ. เรื่อง กิจกรรม 5 ส โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
การดำเนินกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กร มีความเข้าใจและนำหลักการทำกิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เสมือนเป็นภารกิจประจำ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นระยะ
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
กิจกรรม 5 ส เป็นแนวทางที่ใช้ปรับปรุงแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น
สะสาง แยกของที่ต้องการ และทิ้งของที่ไม่ต้องการ
สะดวก จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
สะอาด ทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) อุปกรณ์และสถานที่ทำงาน
- สุขลักษณะ ทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
สร้างนิสัย ปฏิบัติทั้ง 4 ส ข้างต้นเป็นประจำ
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day 2022” เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน