ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

14 ธ.ค. 2565 12:30 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทนศูนย์สอบจากศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบ เพื่อนำข้อมูลและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการประชุมชี้แจงสนามสอบต่อไป  เพื่อให้การทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้อธิบายถึงการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ ได้แก่ การประกาศเลขที่นั่งสอบ การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ การแก้ไขข้อมูล การขนส่งคู่มือและเอกสารการจัดสอบต่าง ๆ ฯลฯ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ วิธีการทำงานของกรรมการกลาง วิธีการทำงานของกรรมการคุมสอบ ฯลฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อ สทศ. และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถามข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565