ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16 ธ.ค. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทนศูนย์สอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการทดสอบ O-NET และการนำผลการทดสอบแต่ละฉบับไปใช้ รวมทั้งข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง สทศ. ได้จัดส่งไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าระบบทดลองทำข้อสอบได้ที่ www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จัดสอบปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565  ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 4 สอบวันที่ 9 กันยายน 2566  รวมทั้งได้ดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th
 ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย และ นางสาววาสนา  ประสงค์งาม นักวิชาการกลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้อธิบายถึงการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ เตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565