ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

20 ธ.ค. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีศูนย์สอบสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 12 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting 

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ดร. วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล และแจ้งให้ศูนย์สอบดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบและผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลสอบ 3 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถทดลองใช้ระบบการทดสอบดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ สทศ. นอกจากนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบให้พร้อม ทั้งนี้ สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบ B-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้บรรยายเรื่อง การบริหารการจัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 กำหนดการสอบ ตารางสอบ การกำกับติดตามการจัดสอบ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ การใช้งานและวิธีการส่งเอกสารการจัดสอบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทำคู่มือการจัดสอบ B-NET ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ สทศ. และ (2) การจัดทำเอกสารจัดสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สนามสอบเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ และสแกนเป็นไฟล์ส่งกลับมาให้ สทศ. ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ (ทาง www.niets.or.th) ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลการจัดประชุม
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 
ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2


ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2