ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

22 ธ.ค. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 20 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ดร. วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 และแจ้งให้ศูนย์สอบดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบและผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th สำหรับกำหนดการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 สอบวันที่ 21 -23 มกราคม 2566 โดยจัดการทดสอบ แบ่งเป็น 6 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับจากการทดสอบ V-NET ได้แก่ (1) ใบรายงานผลการทดสอบ V-NET  (2) วุฒิบัตรจาก สทศ. หากมีคะแนนสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) ร้อยละ80 และ (3) ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล ระดับ 1 จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หากมีคะแนนสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ร้อยละ 65 และในโอกาสนี้ สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบ V-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอให้ดำเนินตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งกำกับสนามสอบให้จัดการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด และฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาให้เน้นย้ำนักเรียนได้ไปทดลองใช้ระบบ Digital Testing ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรอบการสอบที่กำหนด และควรเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที  

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวว่า การทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 94,396 คน สนามสอบ 464 แห่ง ห้องสอบ 1,537 ห้อง โดยเน้นย้ำให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบได้ดำเนินการตามปฏิทินการจัดสอบ รวมทั้งแนะนำการใช้งานระบบบริหารการจัดสอบ ทั้งนี้ สทศ. ได้จัดทำคู่มือการจัดสอบ V-NET ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ สทศ. และจัดทำเอกสารจัดสอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สนามสอบเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ และส่งไฟล์กลับมาให้ สทศ. ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ V-NET (ทาง www.niets.or.th) ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลการจัดประชุม

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2