ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ธ.ค. 2565 13:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบ 30 สนาม จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร. วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการสอบจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยผู้ที่ได้ผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สทศ. ผลคะแนนการทดสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการสอบ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565  ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2566  ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 4 สอบวันที่ 9 กันยายน 2566 สำหรับการให้บริการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะได้รับใบรายงานผลการทดสอบ TEC-W คะแนนการทดสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ สำหรับกำหนดการสอบครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  การบริหารจัดการสอบในระดับ สทศ.  บทบาทหน้าที่ของ สทศ. สนามสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ รวมถึงแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำวิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบระมัดระวังถึงการใช้งานระบบการทดสอบ และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และประเมินผลการจัดประชุม

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566