ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

5 ม.ค. 2566 15:30 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้ประสานงานศูนย์สอบ I-NET รวม 29 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบอย่างเคร่งครัด สำหรับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดการสอบ วันที่ 28 มกราคม 2566 และประกาศผลสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องตรวจสอบสนามสอบ ตารางสอบ และไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด        

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย สทศ. ได้จัดประชุมชี้แจงสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. มีจำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย (1) โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) (2) โรงเรียนศาสนวิทยา (3) โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (4) โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (5) โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) (6) โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา (7) โรงเรียนอิสลามสวนสันติ และ (8) โรงเรียนอิสลามสันติชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสอบระดับสนามสอบ การบริหารจัดการห้องสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินผลการจัดประชุม

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ภาพ สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2